Programy, dotace

Výzva - Digitální transformace podniků

 

Cíl programu:

Cílem je spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích. Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci (včetně provázaných procesů).

Aktivity:

 • Podpora digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost.
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborů.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty na území celé ČR (MSP + VP)

Způsobilé výdaje:

 • Investiční Investice do dlouhodobého hmotného majetku (hardware)
 • Investice do dlouhodobého nehmotného majetku (software) – jedná se pouze o software, který lze účetně odepsat.
 • Investice do pořízení mezinárodního certifikátu v oboru ICT – GBER č. 31(Ostatní výdaje neinvestiční (podpora v režimu de minimis) - Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service - SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků.  Služby poradců a expertů – včetně jednorázové analýzy a testů kyberbezpečnosti. Hodinová sazba je limitována částkou max. 3000 Kč.
 • Investice do DHM/DNM musí tvořit alespoň 50 % CZV projektu.

Detailní specifikace způsobilých výdajů bude upřesněna dle podmínek výzvy.

Alokace:

 • 2,5 mld. Kč

Míra podpory:

 • 30 – 60 % (očekávaná výše, bude upřesněno dle výzvy)

Termíny výzvy:

 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                 1. 4. 2022
 • Plánovaný příjem žádostí:                                    2. 5. 2022
 • Plánované ukončení příjmu žádostí:                      31. 3. 2023
 • Konečný termín realizace:                                    4.Q 2025

 

Výzva - Digitální transformace podniků

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět