Programy, dotace

Komponenta - Rozvoj čisté mobility

Budování neveřejné infrastruktury

Výzva

Nedostatek neveřejné dobíjecí infrastruktury

Cíl

Rozšíření počtu neveřejných dobíjecích bodů u podnikatelů o 1 940 ks

Implementace

Podnikatelské subjekty – gesce MPO

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

Podnikatelské subjekty jako vlastníci dobíjecí infrastruktury, jejich elektromobily, firmy zabývající se výstavbou dobíjecích stanice

Překážky a rizika

Dlouhodobé schvalovací procesy výstavby, dlouhodobost připojení nových objektů do sítě

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Podnikatelé

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

300 mil. Kč 

Dodržování pravidel státní podpory

Podpora bude poskytována v režimu de minimis. DPH nebude uznáváno jako způsobilý výdaj.

Čas

Plánovaná doba realizace (2022-2026). Kdy se očekává dokončení (2026).

 

Podpora nákupu vozidel – vozidla (el, H2) pro podnikatelské subjekty včetně E-cargokol

Výzva

Malá penetrace vozidel na alternativní paliva u podnikatelských subjektů 

Cíl

Navýšení počtu vozidel na alternativní paliva u podnikatelů o 4 555ks

Implementace

Podnikatelské subjekty – gesce MPO

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

Podnikatelské subjekty, dopravci, prodejci vozidel

Překážky a rizika

Nedostatek vozidel na trhu, nutnost výběrového řízení 

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Podnikatelské subjekty a dopravci

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

990 mil. Kč

Dodržování pravidel státní podpory

Podpora se bude řídit podle článku 36 Nařízení Komise (EU) č.  651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, případně bude poskytována v režimu de minimis. DPH nebude uznáváno jako způsobilý výdaj.

Čas

Plánovaná doba realizace (2021-2026). Kdy se očekává dokončení (2026).

Komponenta - Rozvoj čisté mobility

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět