Programy, dotace

Komponenta - Přechod na čistší zdroje energie

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů energie

Výzva

Ve střednědobém období bude docházet k relativně významnému útlumu konvenčních energetických zdrojů, k tomuto útlumu již částečně dochází. Tento útlum je spojen s postupným „dosluhováním“ zejména uhelných elektráren, které byly spuštěny v 70.-80. letech 20. století, a to i v kontextu zpřísňujících se požadavků na emise znečišťujících látek, ale i ekonomického tlaku skrze emisní povolenky. Bližší informace lze mimo jiné nalézt v hodnocení zdrojové přiměřenosti, které zpracovává provozovatel přenosové soustavy ČR. V tomto smyslu je nutné zajistit dostatečnou náhradu zdrojů, tak aby byla zachována alespoň dílčí soběstačnost ČR a zejména bezpečnost provozu elektrizační soustavy ČR.

Implementace

Implementaci předpokládáme skrze soukromé investory a dodavatelské subjekty. Administraci pak bude realizovat ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Předpokládáme, že investice se dotkne přímo privátních subjektů, které budou investici realizovat. Nepřímo se však investice dotkne zejména spotřebitelů elektrické energie přispěním k nižší ceně (případně nižšímu nárůstu ceny) elektrické energie a obecně celkově populace v ČR ve smyslu nižšího vystavení emisím znečišťujících látek a nižšího rizika dopadů změny klimatu.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

5,000 mld. Kč

Dodržování pravidel státní podpory

Podpora instalace FVe bude realizována pouze prostřednictvím investiční dotace. Míra podpory bude stanovena dle čl. 41 GBER. Proporcionalita režimu podpory bude zajištěno aplikací čl. 41 GBER, kdy:Způsobilé náklady dle bodu b) odst. 6 se určují takto: lze-li lze-li náklady na investici do výroby energie z obnovitelných zdrojů určit na základě srovnání s podobnou investicí, která je méně šetrná k životnímu prostředí a která by byla pravděpodobně realizována, kdyby nedošlo k poskytnutí podpory, tento rozdíl mezi náklady na obě investice vymezuje náklady související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů a představuje způsobilé náklady. V případě malých zařízení, u nichž nelze investici, která je méně šetrná k životnímu prostředí, identifikovat, protože tak malé elektrárny neexistují, způsobilé náklady představují celkové investiční náklady vynaložené na dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí v souladu s bodem c) odst. 6 čl. 41 GBER. Intenzita podpory i) při aplikaci bodu b) odst. 6 čl. 41 GBER nepřesáhne 45 % způsobilých nákladů; ii) při aplikaci bodu c) odst. 6 čl. 41 GBER 30 % způsobilých nákladů. V případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy, lze intenzitu podpory navýšit o 15 procentních bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, o 5 procentních bodů.

Implementace

Doba implementace odpovídá období 2021-2026.

Komponenta - Přechod na čistší zdroje energie

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět