Programy, dotace

Komponenta - evitalizace území se starou stavební zátěží

Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů

Cíl

Cílem investice je podpořit projekty regenerace brownfieldů, které budou zaměřeny na odstranění bariér a přípravě ploch pro další multifunkční využití (včetně obnovy a vybudování infrastruktury, demolice budov atd.). V rámci investice nebudou podporovány sanace ekologické zátěže. Podpora bude poskytovaná na přípravu pozemků pro budoucí investice a samotné investiční projekty, které splní požadavky na zelený projekt v souvislosti s komponentou 4.1. V rámci investice bude podpořeno 20 projektů regenerace brownfieldů.

Implementace

Jedná se o dotačně úvěrový nástroj, který bude implementován prostřednictvím MMR a Státního fondu podpory investic (SFPI).

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Územně samosprávné celky, malé a střední podniky, neziskové organizace – nebude rozdělená alokace mezi jednotlivé typy příjemců, žadatelem bude vlastník brownfieldu, který bude vybrán transparentním procesem v území.
Stavební firmy a další přidružené firmy, které budou zakázky realizovat.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

2 032 000 000 Kč. V současné době probíhá mapování vhodných objektů v území a zjišťování jejich připravenosti pro další investice.

Dodržování pravidel státní podpory

Předpoklad kombinace několika režimů veřejné podpory
•    na základě rozhodnutí Komise ze dne 27. 3. 2014 o státní podpoře SA.36346 mimo rámec veřejné podpory,
•    GBER 53, 55, 56.

Čas

Všechny projekty budou zasmluvněny do konce roku 2023 a realizovány od roku 2021 do konce roku 2025.

 

Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití

Cíl

Pomocí dotačního nástroje proběhne revitalizace zanedbaných lokalit brownfieldů včetně odstranění ekologických zátěží menšího rozsahu ve vlastnictví municipalit zejména pro podnikatelské využití (v omezené míře pro nepodnikatelské využití). Zároveň bude kladen důraz na důsledné dodržování zásad realizace modrozelené infrastruktur a energetických úspor. V rámci investice bude podpořeno 20 projektů revitalizace lokalit brownfieldů pro podnikatelské využití.

Implementace

Dotační program MPO

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Územně samosprávné celky jako příjemci podpory

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

Je předpoklad realizace cca 20 projektů o celkové alokaci 500 000 000 Kč, kdy dojde k regeneraci 76 000 m3 obestavěného prostoru. Předpokládaný počet projektů i alokovaná částka vychází z výše uvedených analýz absorpční kapacity zejména z dat agentury CzechInvest. Náklady ze zkušenosti již realizovaných projektů v rámci programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, pomocí kterého jsou realizovány regenerace lokalit typu brownfields pro podnikatelské využití od roku 2017. Náklady na jeden projekt se průměrně pohybují 20–30 mil. Kč.

Dodržování pravidel státní podpory

GBER článek 56. Podpora byla již takto prenotifikována ze strany EK. Dosud nebyly podporovány sanace ekologických zátěží. Je zvažováno umožnit podporu ekologických zátěží ale pouze v omezeném rozsahu (asfaltové plochy, konstrukce považované za nebezpečný odpad). Podpora sanace kontaminace (například ropnými látkami) nebude umožněna, neboť proces analýzy rizik a sanačního průzkumu je časově náročný a nebylo by možné splnit cíle do roku 2025.

Čas

Všechny projekty budou zasmluvněny do konce roku 2023 a realizovány od roku 2020 do konce roku 2025.

 

 

Komponenta - evitalizace území se starou stavební zátěží

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět