Programy, dotace

Komponenta - Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Programy Czech Rise-Up

Implementace

Program Czech Rise Up 2.0 bude obsahovat dvě části vyhlašované v samostatných výzvách s odlišnými podmínkami. První výzva Programu Czech Rise Up 2.0 – VÝZKUM proti COVID se již úzce zaměřuje na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci EK ze dne 7. května 2020 C (2020) 3098. Druhá výzva Programu Czech Rise Up 2.0 – CHYTRÁ ŘEŠENÍ PROTI DOPADŮM COVID-19 bude zaměřena na pokračování podpory formou de minimis pro projekty medicínských i nemedicínských technologických řešení pro zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, přípravu na případnou druhou vlnu pandemie a podporu strategických technologií, a to ve střednědobém horizontu. Podpořeny budou zejména projekty s neziskovým a obecně prospěšným zaměřením z oblastí klíčových/strategických technologií a odvětví zdravotnictví, školství, vzdělávání, digitální transformace ekonomiky s důrazem na podporu malých a středních podniků a technologické proměny obchodních modelů tradičních odvětví (například média v návaznosti na cíle Evropské komise stanovené v Akčním plánu na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví).

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Malé a střední podniky a výzkumné organizace.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

Investice potřebná pro naplnění výše uvedeného cíle počítá s náklady 600 mil. Kč v období 2021-2024.

 

Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem po COVID-19

Implementace

Cílová skupina u většiny projektů musí mít podmínku založení firmy (tedy IČ) a je zohledňováno finančního zdraví žadatelů. V rámci první validace v rozsahu cca 2-30 hodin bude posouzeno, zda má podnikatelský záměr byznysový potenciál a je vhodné např. doporučit služby mentora s odpovídající odborností/zkušeností a vstup do dalších programů podpory. Validace a konzultační služby by byly poskytovány prostřednictvím již existujících regionálních inovačních / obchodních center (spolufinancovaných regionálními vládami), kteří budou příjemci dotace a podporu budou dále poskytovat zájemcům o podnikání. Služby budou poskytovat jak interní zaměstnanci centra/inkubátoru, tak mentoři a experti z databáze daného centra, čím bude zabezpečena kvalita poskytovaných služeb), případně budou tyto osoby najímány až na základě specifických potřeb klientů identifikovaných při prvotní validaci. V praxi tedy dojde k založení firmy až po prvních konzultacích nebo bude podpory poskytováno nedávno založeným firmám, které ještě nemají zcela zhodnocený byznys potenciál svého podnikání.

Dotace by tedy měla zahrnovat i režijní náklady inovačních center / inkubátorů, bez které není možné takovou podporu poskytovat dále zájemcům/firmám. Tato strategie odráží přesvědčení, že dobře fungující národní inovační ekosystém musí být založen na místním poskytování služeb (zásada subsidiarity, snadný přístup k začínajícím podnikatelům a vytvořená odpovídající kapacita po celé zemi).
Podpora bude poskytnuta prostřednictvím dotačního programu pro subjekty, které chtějí provádět osvětu s podmínkou jednoho projektu na kraj, tedy regionální inovační centra a inkubátory.

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

V kraji se vytvoří buď konsorcium subjektů inovačního ekosystému (nebo jeden žadatel, kde nebude možné konsorcium vytvořit), které podá žádost o víceletý grant na provozní financování. V rámci své žádosti si určí, jakých hodnot v jednotlivých kategoriích výsledků chce dosahovat. Od toho se bude dále odvíjet počet FTE a výše financování, které bude možné získat. Kontrolu poskytovaných služeb a přenos best practise mezi subjekty bude zajišťovat Agentura CzechInvest na základě Benchmarku inovačních infrastruktur, na kterém se nyní pracuje a bude spuštěn v roce 2021.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Začínající podnikatelé tedy – lidé s potenciálem (studenti, zaměstnanci, manažeři, akademici apod.), kteří se mohou zajímat o podnikání (bez rozdílu). Cílem investice je podpora + 1500 podnikatelských nápadů ročně v rámci preinkubačních aktivit (max. 30 hodin konzultací/firmu/tým) a podpora 150 firem v rámci inkubačních aktivit (max. 0,5 mil. Kč na firmu).

 

Komponenta - Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět