Programy, dotace

Komponenta - Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Budování recyklační infrastruktury

Cíl

Cílem je podpořit investice do budování recyklační infrastruktury vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V rámci investice podpořit cca 300 projektů a navýšit tak kapacitu recyklační infrastruktury o cca 250 tis. tun.  Zajistit uzavírání materiálových cyklů zejména v oblasti biologicky rozložitelných odpadů plánovanými investicemi do podpory zejména opětovného zapravování kompostu vyprodukovaného z biologicky rozložitelných odpadů v rámci kompostovacích zařízení zpět do zemědělského půdního fondu. Prostřednictvím investic do rozvoje recyklační infrastruktury tak dosáhnout závazných cílů v oblasti recyklace odpadů: (recyklovat 65 % komunálního odpadu do roku 2035).

Implementace

Implementaci a administraci bude zajišťovat MŽP ve spolupráci se SFŽP prostřednictvím připravených dotačních výzev na podporu budování recyklační infrastruktury a následného průběžného financování projektů. Projekty budou hodnoceny na základě stanovených kritérií připravených tak, aby byla podpora zajištěna pouze projektům, které splňují veškeré potřebné náležitosti. Realizace projektů budou monitorovány dle definovaných pravidel.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Příjemci podpory budou podniky činné v oblasti odpadového hospodářství, obce a kraje a jejich společnosti činné v této oblasti.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

Budování recyklační infrastruktury – 1 600 mil. CZK

Dodržování pravidel státní podpory

Podpora na projekty vedoucí k opětovnému zapravování kompostu do ZPF bude poskytována dle nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (ABER) a bude mimo jiné určena i pro malé a střední zemědělské subjekty. U případných jiných projektů na rozvoj budování recyklační infrastruktury bude podpora poskytována dle článku 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) - Regionální investiční podpora; případně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (de minimis).

Čas

Realizace je plánována po dobu trvání celého RRF. Zazávazkování proběhne dle podmínek RRF do konce roku 2023, nicméně vlastní realizace investičních aktivit – projektů bude probíhat do 4. Q. 2025.

 

Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů

Cíl

Cílem je podpořit investice do posilování infrastruktury na energetické využívání zejména nerecyklovatelných, nebezpečných a zdravotnických odpadů. V rámci investice podpořit cca 10 projektů a navýšit tak kapacitu o cca 3 000 tun.
Prostřednictvím investic docílit snižování skládkování.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Příjemci podpory budou podniky činné v oblasti odpadového hospodářství, obce a kraje a jejich společnosti činné v této oblasti.
 
Souhrnné náklady realizace za celé období  

Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů – 800 mil. CZK. (bude hrazeno z národních zdroj§)
 
Dodržování pravidel státní podpory

Pro subjekty nemocnic bude podpora poskytována dle článku 46 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) a bude použit tzv. závazek veřejné služby.
U projektů zařízení na přepracování biologicky rozložitelných odpadů na bioplyn v rámci bioplynových stanic bude podpora poskytována dle článku 41- investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů dle nařízení GBER.

Čas

Realizace je plánována po dobu trvání celého RRF. Zazávazkování proběhne dle podmínek RRF do konce roku 2023, nicméně vlastní realizace investičních aktivit – projektů bude probíhat do 4. Q. 2025.
 


Cirkulární řešení v podnicích

Cíl

Cílem je podpořit zelenou transformaci podnikatelského sektoru směrem k nízkouhlíkové, cirkulární a digitální společnosti, snížení materiálové náročnosti výroby, snížení spotřeby primárních surovinových zdrojů a zavádění cirkulárních řešení v podnikání prostřednictvím podpory alespoň 60 příjemců.
Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty     Cílovou skupinou budou primárně podnikatelské subjekty, které se hodlají soustředit/již soustředí na oblast oběhového hospodářství.
 
Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

1 000 mil. CZK

Dodržování pravidel státní podpory

Podpora bude poskytována v souladu s článkem 14, případně s článkem 36 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Využití čl. 36 se opírá o očekávanou úsporu primárních přírodních zdrojů a snížení celkových dopadů podnikatelské činnosti na ŽP v oblastech, kde nejsou stanoveny unijní limity nebo nad jejich rámec.

Čas

Realizace je plánována po dobu trvání celého RRF. Zazávazkování proběhne dle podmínek RRF do konce roku 2023, nicméně vlastní realizace investičních aktivit – projektů bude probíhat průběžně až do 4. Q. 2025.

 

Úspora vody v průmyslu

Cíl

Posilování přechodu na cirkulární ekonomiku v průmyslu zlepšením nakládání s vodou a adaptace na změnu klimatu včetně zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory alespoň 40 příjemců.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Cílovou skupinou budou primárně podnikatelské subjekty, které se hodlají soustředit/již soustředí na oblast oběhového hospodářství, konkrétně na úsporu vody.  

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

1 000 mil. CZK

Dodržování pravidel státní podpory

Podpora bude poskytována v souladu s článkem 36 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER) a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  Využití čl. 36 se opírá o očekávanou úsporu primárních přírodních zdrojů a snížení celkových dopadů podnikatelské činnosti na ŽP v oblastech, kde nejsou stanoveny unijní limity nebo nad jejich rámec.   

Čas

Realizace je plánována po dobu trvání celého RRF. Zazávazkování proběhne dle podmínek RRF do konce roku 2023, nicméně vlastní realizace investičních aktivit – projektů bude probíhat průběžně až do 4. Q. 2025.

 

Komponenta - Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět