Přehled dotačních programů pro firmy

 

 
Výzva - Obnovitelné zdroje energií

Výzva - Obnovitelné zdroje energií

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva Cíl programu: Za hlavní cíl je možné označit zajištění dostatečného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl alespoň dílčím způsobem vykompenzován výpadek stávajících ...

Výzva - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Výzva - Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Příjemci: Obce a kraje Podnikatelské subjekty zejména malí a střední podnikatelé a místní firmy a občané jako uživatelé nově zrekonstruované infrastruktury. Zaměření podpory: Revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných ...

Výzva - Digitální vysokokapacitní sítě

Výzva - Digitální vysokokapacitní sítě

Cíl výzvy: Cílem výzvy je vybudování vysokokapacitních sítí, jež umožní spolehlivý přístup k službám elektronických komunikací pro přístup k internetu koncovým uživatelům (domácnosti, podnikatelé, veřejná správa ...

Výzva - Digitální transformace podniků

Výzva - Digitální transformace podniků

Cíl programu: Cílem je spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích. Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní ...

Výzva - Výzkum a vývoj v oblasti dopravy

Výzva - Výzkum a vývoj v oblasti dopravy

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - DOPRAVA Cíl programu: Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, ...

Výzva - Výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Výzva - Výzkum a vývoj v oblasti energetiky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - THÉTA Cíl programu: Program je zaměřen na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění ...

Výzva - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Výzva - Výzkum a vývoj - provozní náklady

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) - TREND Cíl programu: Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, ...

Výzva - Úspora vody v podnicích

Výzva - Úspora vody v podnicích

Cíle a priority programu: proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, opětovné využívání znečištěné/využité provozní ...

Výzva - Čistá mobilita (vozidla pro podnikání s alternativním pohonem)

Výzva - Čistá mobilita (vozidla pro podnikání s alternativním pohonem)

Rozvoj čisté mobility Příjemci: Podniky všech velikostí (i OSVČ), včetně těch na území hl. města Prahy Zaměření podpory: Rozvoj čisté mobility. Typové aktivity: Nákup osobních a užitkových elektromobilů pro podnikatelské ...

Výzva - Cirkulární řešení v podnicích

Výzva - Cirkulární řešení v podnicích

Cíle a priority programu: pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin, podpora ...

Komponenta - Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli  národní rozvojové banky

Komponenta - Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky Implementace Nástroj Mezzanin bude realizován v rámci skupiny národní rozvojové banky ČMZRB. ČMZRB zajistí odpovídající strukturu ...

Komponenta - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Komponenta - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání) Implementace Bude podporováno profesní vzdělávání, které bude probíhat přímo u zaměstnavatelů, bude tak zajištěn rozvoj digitálních kompetencí ...

Komponenta - evitalizace území se starou stavební zátěží

Komponenta - evitalizace území se starou stavební zátěží

Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů Cíl Cílem investice je podpořit projekty regenerace brownfieldů, které budou zaměřeny na odstranění bariér a přípravě ploch pro další multifunkční využití (včetně ...

Komponenta - Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Komponenta - Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Budování recyklační infrastruktury Cíl Cílem je podpořit investice do budování recyklační infrastruktury vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V rámci investice podpořit ...

Komponenta - Rozvoj čisté mobility

Komponenta - Rozvoj čisté mobility

Budování neveřejné infrastruktury Výzva Nedostatek neveřejné dobíjecí infrastruktury Cíl Rozšíření počtu neveřejných dobíjecích bodů u podnikatelů o 1 940 ks Implementace Podnikatelské subjekty – gesce MPO Spolupráce ...

Komponenta - Přechod na čistší zdroje energie

Komponenta - Přechod na čistší zdroje energie

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů energie Výzva Ve střednědobém období bude docházet k relativně významnému útlumu konvenčních energetických zdrojů, k tomuto útlumu již částečně dochází. Tento útlum je spojen ...

Komponenta - Digitální transformace podniků

Komponenta - Digitální transformace podniků

Programy přímé podpory digitální transformace podniků Výzva Daná investice řeší nedostatky a mezery digitálního ekosystému ve vztahu k digitalizaci podniků. Podpora rozsáhlých inovativních průmyslových projektů ve formě ...

Komponenta - Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Komponenta - Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Programy Czech Rise-Up Implementace Program Czech Rise Up 2.0 bude obsahovat dvě části vyhlašované v samostatných výzvách s odlišnými podmínkami. První výzva Programu Czech Rise Up 2.0 – VÝZKUM proti COVID se již úzce zaměřuje ...